Det avgjørende er om partene har avtalt slik rett. Etter lovens hovedregler er svaret imidlertid nei.

Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern gjelder som hovedregel også for øverste leder. Med stillingsvern menes både krav om riktig form og fremgangsmåte samt krav til saklig grunn. Øverste leder kan bare suspenderes, sies opp eller gis avskjed dersom vilkårene for dette er tilstede. Dette gjelder også en daglig leder som er ansatt på åremål (hvor styret vil avslutte arbeidsforholdet før åremålsperioden er over). Men kravet til saklig grunn er ikke like strengt for oppsigelse av en daglig leder, som for andre ansatte.

Stillingsvernet etter lovens regler kan settes til side på to måter: Ved at partene inngår en fratredelsesavtale når tvisten har oppstått (dette kan gjelde for alle ansatte), eller dersom stillingsvernet er tilsidesatt i en forhåndsavtale med daglig leder, hvor han/hun har frasagt seg rettighetene etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 15, mot rett på etterlønn, jf. arbeidsmiljøloven § 15-16 (2). Denne bestemmelsen gir adgang til på forhånd å avtale at daglig leder ikke skal være omfattet av oppsigelsesvernet. Det er ikke stilt krav til størrelsen på etterlønnen, Foreligger slik avtale, kan daglig leder sparkes «fritt», uten at han/hun har rett på å kreve forhandlinger e.l. (En slik adgang til forhåndsavtale gjelder etter loven kun for avtale med en øverste leder, og ikke andre.)

Ved spørsmål – ta kontakt!

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier